Download algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER 
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
ARTIKEL 4 – HET AANBOD
ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 7 – VERPLICHTING VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD
ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER BIJ HERROEPING
ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
ARTIKEL 11 – DE PRIJS
ARTIKEL 12 – NAKOMING EN EXTRA GARANTIE 
ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING
ARTIKEL 14 – BETALING
ARTIKEL 15 – KLACHTENREGELING
ARTIKEL 16 – GESCHILLEN
BIJLAGE 1 – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 12. Verkoper: BVBA FRANSSEN, met maatschappelijke zetel te BE 3500 Hasselt, Demerstraat 51 en met inschrijving in de KBO onder nummer 0415.755.361.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Naam: BVBA FRANSSEN, handel drijvende onder de benaming FRANSSEN JUWELIERS
Adres: Demerstraat 51, 3500 Hasselt, België

KBO: 0415.755.361
Tel: 011/22.42.58
Mail: info@franssenjuweliers.be

Openingsuren: Alle dagen: 09.30u-12.30u | 14.00u-18.30u
Donderdagvoormiddag en zondag: gesloten

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Consument. Door aanvaarding van het aanbod aanvaardt de Consument deze algemene voorwaarden.
 2. Indien er tussen Verkoper en Consument specifieke bijkomende overeenkomsten worden gesloten, hebben die specifieke overeenkomsten voorrang op deze algemene voorwaarden.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de Consument worden expliciet uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden worden voor contractsluiting aan de Consument bezorgd en zijn steeds raadpleegbaar op www.franssenjuweliers.be.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. De Verkoper geeft een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten die de consument in staat stelt een correcte beoordeling van het aanbod te maken. Gebruikte afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden de Verkoper niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderhevig is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk door de Verkoper vermeld.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De Verkoper kan alvorens een overeenkomst met de Consument aan te gaan alle wettelijk toegelaten en relevante inlichtingen nemen, met inbegrip van de kredietwaardigheid en de identiteit van de Consument.
 2. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de Consument van het aanbod en betaling van de koopprijs enerzijds én bevestiging door de Verkoper anderzijds. Zolang de Verkoper de aanvaarding van het aanbod door de Consument niet heeft bevestigd, kan de Consument afzien van zijn aanvaarding en komt er geen overeenkomst tot stand.
 3. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Verkoper waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en, voor zover van toepassing, de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument het product heeft ontvangen. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de bedenktijd in op de dag waarop de Consument het laatste product heeft ontvangen. 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTING VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. Alle producten worden voorzien van een veiligheidszegel. Op straffe van verval van zijn herroepingsrecht, mag de Consument dit veiligheidszegel niet verwijderen of beschadigen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT 

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Verkoper. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 4. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERKOPER BIJ HERROEPING

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De Verkoper kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Verkoper dit duidelijk bij het aanbod, of minstens tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen. 
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

ARTIKEL 11 – DE PRIJS

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief leveringskosten.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop de Verkoper geen invloed heeft, kunnen met variabele prijzen worden aangeboden.

ARTIKEL 12 – NAKOMING EN EXTRA GARANTIE

 1. De Verkoper verleent de op het ogenblik van contractsluiting geldende wettelijke garantie en verbindt zich tot conforme levering van de goederen, zoals omschreven in het aanbod.
 2. Een door de Verkoper of diens leveranciers toegekende extra garantie kan de wettelijke garantie nooit inperken.

ARTIKEL 13 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Het adres dat de Consument aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt geldt als plaats van levering.
 2. Nadat de Verkoper alle relevante inlichtingen met betrekking tot de kredietwaardigheid en de identiteit van de Consument heeft genomen en nadat de overeenkomst tot stand kwam door aanvaarding en betaling van de koopprijs door de Consument enerzijds en bevestiging door de Verkoper anderzijds, verbindt de Verkoper zich ertoe de producten uiterlijk binnen de 30 dagen te verzenden. 
 3. Specifiek overeengekomen afwijkende levertermijnen hebben voorrang op de termijn bepaald in lid 2.
 4. Indien de levering vertraging oploopt of niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt de Verkoper de consument daarvan binnen de 30 dagen op de hoogte. De Consument kan de overeenkomst in dat geval zonder kosten ontbinden.
 5. Het risico op beschadiging of vermissing van de producten rust op de Verkoper tot het moment van levering op het door de Consument aangegeven adres. De Consument dient de levering voor ontvangst af te tekenen.

ARTIKEL 14 – BETALING

 1. De Consument verbindt zich ertoe onmiddellijk na aanvaarding van het aanbod over te gaan tot betaling van de weergegeven prijs, vermeerderd met leveringskosten. 
 2. Terugbetaling van de betaalde prijs, verminderd met de leveringskosten, is enkel mogelijk voor zover de Consument de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht (zie Artikelen 6 tot 10) correct heeft nageleefd.

ARTIKEL 15 – KLACHTENREGELING

 1. Klachten met betrekking tot de overeenkomst of producten moeten binnen de kortst mogelijke tijd nadat de Consument kennis heeft genomen van de gebreken aan de Verkoper worden medegedeeld.
 2. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, voor zover mogelijk ondersteund door foto’s of video’s.
 3. Ingediende klachten worden binnen de 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de Verkoper de Consument daarvan in ieder geval binnen de 14 dagen na ontvangst van de klacht inlichten.
 4. De Consument dient de Verkoper in ieder geval minstens 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Hij dient daaraan te goeder trouw zijn medewerking te verlenen.

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

 1. Op de overeenkomst tussen de Verkoper en de Consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. De Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, afdeling Hasselt is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit  de overeenkomst waar deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

BIJLAGE 1 – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Onze favoriete looks